Om prosjektet

Bakgrunn for forskningsprosjektet Start Ung

 • I de senere år har man sett en negativ utvikling hos ungdom når det gjelder subjektive helseplager og smerter slik som hodepine, magesmerter eller muskel- og skjelett plager. Dette kan påvirke livskvalitet og dagliglivet negativt, og kan blant annet føre til dårlig søvn og fravær fra skole.
 • Man vet ikke nok om årsaker til eller omfang av disse problemene og hvordan de utvikler seg over tid, men flere forskere peker på at disse trendene gir grunn til bekymring når det gjelder norske ungdommers helse. Det er derfor behov for mer kunnskap.
 • Viktigheten av å ha god helsekompetanse ble tydeliggjort under COVID-19 pandemien, og Start Ung studien ønsker derfor å bidra til mer kunnskap om hvordan ungdom og ungdomsforeldre vurderer egen helsekompetanse

Formålet med Start Ung

 • Å framskaffe ny kunnskap om livskvalitet og smerter blant ungdom og deres foresatte, samt undersøke potensielle familie- og regionale mønstre.
 • Å studere faktorer som kan påvirke opplevelsen av livskvalitet, smerte og mestring av smerte; sosiodemografiske-, psykososiale-, smerte-, søvn-, helsekompetanse- og COVID-19-relaterte faktorer
 • Å undersøke hvilken sammenheng det er mellom ungdoms- og deres foresattes livskvalitet, smerteerfaring og smertemestring.
 • Å få en dypere forståelse av ungdoms opplevelse av helse og helsekompetanse, av foreldrehelsekompetanse, og av hvilke faktorer som er viktig for god helse og livskvalitet hos ungdom og hos foreldre til ungdom

Gjennomføring av forskningsprosjektet

 • Første del av forskningsprosjektet ble gjennomført høsten 2018 og vinter/vår 2019 og foregikk blant tilfeldig valgte ungdom på 9. trinn i Agder og Oslo/Akershus, og deres foresatte. Ungdommer og foresatte ble bedt om å svare på en internettbasert spørreundersøkelse. I spørreskjemaet ble de blant annet stilt spørsmål om sosial og kulturell bakgrunn, forhold til venner og familie, skole/jobb, selvfølelse, tro på egen mestring, livskvalitet, smerter, stress og søvn.
 • Svarene som ungdommene ga ble koblet sammen med svarene fra foresatte for å se etter mulige sammenhenger.
 • For å ha mulighet til å se hvordan ungdommers livskvalitet og smerter utvikler seg gjennom ungdomsårene, vil ungdom og foresatte få en ny henvendelse 2 og 4 år etter at de har deltatt i den første spørreundersøkelsen, med spørsmål om å besvare spørreskjemaet en gang til.
 • Svarene som gis på spørreskjemaet 2 og 4 år senere vil bli koblet sammen med svarene som er gitt tidligere, for slik å kunne se endring over tid hos ungdom og deres foresatte.
 • Våren 2023 gjennomføres det individuelle intervju digitalt på zoom blant 16-18 år gamle ungdom og blant foreldre til ungdom. Rekruttering til deltakelse skjer hovedsaklig via sosiale media samt via informasjonsplakater på utvalgte videregående skoler og helsestasjoner. Deltakelse er frivillig.

Tidslinje

Pilotstudie

Høsten 2018 deltok ungdom på 9.trinn og deres foresatte på en utvalgt ungdomsskole i en pilotstudie for å teste ut rutiner tilknyttet gjennomføring av forskningsprosjektet

Deltakelse i Start Ung studien

Høsten 2018 og vinter/vår 2019 gjennomførte Start Ung en spørreundersøkelse blant ungdom på 9. trinn på utvalgte skoler i Agder og Oslo/Akershus samt deres foresatte. Deltakelse var frivillig.

Oppfølgingsstudie 1

Vinteren 2021 fikk ungdom og foreldre som tidligere hadde deltatt i Start Ung studien en SMS eller e-post med spørsmål om å svare på et nytt spørreskjema. Deltakelse var frivillig.

Gavekort

De som svarer på oppfølgingsstudiene vil bli med i trekning av 20 gavekort på 500 kroner.

Oppfølgingsstudie 2

Vinteren 2023, fire år etter første deltakelse i Start Ung studien, vil ungdom og foreldre få en SMS eller e-post med spørsmål om å svare på et nytt spørreskjema. Det er frivillig å delta.

Deltakelse i intervju

Våren 2023 gjennomfører Start Ung individuelle intervju digitalt på zoom blant 16-18 år gamle ungdom og blant foreldre til ungdom. Deltakelse er frivillig.

Gavekort

De som deltar i intervjuene vil bli med i trekning av 4 gavekort på 500 kroner.