Om prosjektet

Bakgrunn for forskningsprosjektet Start Ung

 • I de senere år har man sett en negativ utvikling hos ungdom når det gjelder subjektive helseplager og smerter slik som hodepine, magesmerter eller muskel- og skjelett plager. Dette kan påvirke livskvalitet og dagliglivet negativt, og kan blant annet føre til dårlig søvn og fravær fra skole.
 • Man vet ikke nok om årsaker til eller omfang av disse problemene og hvordan de utvikler seg over tid, men flere forskere peker på at disse trendene gir grunn til bekymring når det gjelder norske ungdommers helse.

Formålet med Start Ung

 • Å framskaffe ny kunnskap om livskvalitet og smerter blant ungdom og deres foresatte, samt undersøke potensielle familie- og regionale mønstre.
 • Å studere hvilke faktorer som påvirker opplevelsen av livskvalitet, smerte og mestring av smerte, samt hvilken sammenheng det er mellom smerter og opplevd livskvalitet.
 • Å undersøke hvilken sammenheng det er mellom ungdoms- og deres foresattes livskvalitet, smerteerfaring og smertemestring.
 • Å se om det er en forskjell mellom resultatene fra Agder og fra Oslo- og Akershus.
 • Basert på funnene vil man kunne foreslå tiltak for å forbedre helse og livskvalitet og redusere smerte hos ungdom. Resultatene fra undersøkelsen kan brukes i den videre utformingen av ungdomstiltak, og vil kunne ha stor samfunnsnytte.

Gjennomføring av forskningsprosjektet

 • Første del av forskningsprosjektet ble gjennomført høsten 2018 og vinter/vår 2019 og foregikk blant tilfeldig valgte ungdom på 9. trinn i Agder og Oslo/Akershus, og deres foresatte. Ungdommer og foresatte ble bedt om å svare på en internettbasert spørreundersøkelse. I spørreskjemaet ble de blant annet stilt spørsmål om sosial og kulturell bakgrunn, forhold til venner og familie, skole/jobb, selvfølelse, tro på egen mestring, livskvalitet, smerter, stress og søvn.
 • Svarene som ungdommene ga ble koblet sammen med svarene fra foresatte for å se etter mulige sammenhenger.
 • For å ha mulighet til å se hvordan ungdommers livskvalitet og smerter utvikler seg gjennom ungdomsårene, vil ungdom og foresatte få en ny henvendelse 2 og 4 år etter at de har deltatt i den første spørreundersøkelsen, med spørsmål om å besvare spørreskjemaet en gang til.
 • Svarene som gis på spørreskjemaet 2 og 4 år senere vil bli koblet sammen med svarene som er gitt tidligere, for slik å kunne se endring over tid hos ungdom og deres foresatte.

Tidslinje

Pilotstudie

Høsten 2018 deltok ungdom på 9.trinn og deres foresatte på en utvalgt ungdomsskole i en pilotstudie for å teste ut rutiner tilknyttet gjennomføring av forskningsprosjektet

Deltakelse i Start Ung studien

Høsten 2018 og vinter/vår 2019 gjennomførte Start Ung en spørreundersøkelse blant ungdom på 9. trinn på utvalgte skoler i Agder og Oslo/Akershus samt deres foresatte. Deltakelse var frivillig.

Oppfølgingsstudie 1

Vinteren 2021 fikk ungdom og foreldre som tidligere hadde deltatt i Start Ung studien en SMS eller e-post med spørsmål om å svare på et nytt spørreskjema. Deltakelse var frivillig.

Gavekort

De som svarer på oppfølgingsstudiene vil bli med i trekning av 20 gavekort på 500 kroner.

Oppfølgingsstudie 2

Vinteren 2023, fire år etter første deltakelse i Start Ung studien, vil ungdom og foreldre få en SMS eller e-post med spørsmål om å svare på et nytt spørreskjema. Det er frivillig å delta.