Om prosjektet

Bakgrunn for forskningsprosjektet Start Ung

 • I de senere år har man sett en negativ utvikling hos ungdom når det gjelder subjektive helseplager og smerter slik som hodepine, magesmerter eller muskel- og skjelett plager. Dette kan påvirke livskvalitet og dagliglivet negativt, og kan blant annet føre til dårlig søvn og fravær fra skole.
 • Man vet ikke nok om årsaker til eller omfang av disse problemene og hvordan de utvikler seg over tid, men flere forskere peker på at disse trendene gir grunn til bekymring når det gjelder norske ungdommers helse.
 • Se tidligere publikasjoner for mer informasjon om bakgrunnen.

Formålet med Start Ung

 • Å framskaffe ny kunnskap om livskvalitet og smerter blant ungdom og deres foresatte, samt undersøke potensielle familie- og regionale mønstre.
 • Å studere hvilke faktorer som påvirker opplevelsen av livskvalitet, smerte og mestring av smerte, samt hvilken sammenheng det er mellom smerter og opplevd livskvalitet.
 • Å undersøke hvilken sammenheng det er mellom ungdoms- og deres foresattes livskvalitet, smerteerfaring og smertemestring.
 • Å se om det er en forskjell mellom resultatene fra Agder og fra Oslo- og Akershus.
 • Basert på funnene vil man kunne foreslå tiltak for å forbedre helse og livskvalitet og redusere smerte hos ungdom. Resultatene fra undersøkelsen kan brukes i den videre utformingen av ungdomstiltak, og vil kunne ha stor samfunnsnytte både lokalt og nasjonalt.

Gjennomføring av forskningsprosjektet

 • Første del av forskningsprosjektet vil bli gjennomført høsten 2018 og vinter/vår 2019 og vil da foregå blant 800 tilfeldig valgte ungdom på 9. trinn i Agder og Oslo/Akershus, og deres foresatte.
 • Ungdommer og foresatte vil bli bedt om å svare på en internettbasert spørreundersøkelse. I spørreskjemaet vil det blant annet bli stilt spørsmål om sosial og kulturell bakgrunn, forhold til venner og familie, skole/jobb, selvbilde, tro på egen mestring, livskvalitet, smerter, stress og søvn.
 • Svarene som ungdommene gir vil bli koblet sammen med svarene fra foresatte for å se om man kan finne noen sammenhenger her.
 • For å ha mulighet til å se hvordan ungdommers livskvalitet og smerter utvikler seg gjennom ungdomsårene, vil ungdom og foresatte få en ny henvendelse 2 og 4 år etter at de har deltatt i den første spørreundersøkelsen, med spørsmål om å besvare spørreskjemaet en gang til.
 • Svarene som gis på spørreskjemaet 2 og 4 år senere vil bli koblet sammen med svarene som er gitt tidligere, for slik å kunne se endring over tid hos ungdom og deres foresatte.

Oppgaver i forbindelse med spørreundersøkelse på skole

 • Her finner dere et alternativt opplegg som skoleelever kan jobbe med mens spørreundersøkelsen pågår på skolen.
 • Opplegget har fokus på livskvalitet, fysisk/psykisk helse, smerte og opplevelse av stress og press hos ungdom

Tidslinje

Pilotstudie

Høsten 2018 vil ungdom på 9.trinn og deres foresatte på en utvalgt ungdomsskole delta i en pilotstudie for å teste ut rutiner tilknyttet gjennomføring av forskningsprosjektet

Deltakelse i forskningsprosjekt

Ungdom på 9. trinn på utvalgte skoler i Agder og Oslo/Akershus samt deres foresatte vil høsten 2018 og vinter/vår 2019 få invitasjon til å delta i forskningsprosjektet Start Ung

Spørreskjema

Ungdom og foresatte som har samtykket til deltakelse vil  få en SMS eller e-post med lenke til spørreskjemaet som skal fylles ut

Trekning

Av de som har svart på det første spørreskjemaet vil åtte personer bli trukket ut til å vinne et gavekort på 500 kroner.

Mulig oppfølging

Deltakere vil vinteren 2020/2021 og vinteren 2022/2023 få en SMS eller e-post med spørsmål om å svare på et nytt spørreskjema. Også dette er frivillig.